Szukaj

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM Z DNIA 06.08.2020 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Instagramie (zwanym dalej „Konkursem”) jest Ruda Manufaktura należąca do TURBO MATKA DOMINIKA GAŁECKA, z siedzibą w Warszawie, ul. Linotypowa 6 01-935, NIP: 6581829920 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram, przez co serwis Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram.

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stroni serwisu www.instagram.com/ruda_manufaktura ​(zwanej dalej “Profil”).

8. Konkurs ma na celu promocję produktu (torebka RoundBAG) i Profilu Ruda Manufaktura w serwisie Instagram.

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie prywatne, zamieszkujące na terenie Polski, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama;
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę – torbę RoundBAG w kolorze musztardowym, jedna sztuka, we wzorze dostępnym pod wskazanym po linkiem: https://www.rudamanufaktura.pl/kategoria/torebki/torebka-roundbag. Zwycięzcą zostanie osoba, która napisała najbardziej zabawną historię związaną ze swoją torebką, w komentarzu pod postem konkursowym; zwycięzca wyłoniony zostanie w sposób wskazany w §6.

Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 1 (jednemu) Uczestnikowi, który w toku Konkursu, opisał najbardziej zabawną historię związaną ze swoją torebką.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania określonej nagrody Autorowi zwycięskiego komentarza, zgodnie z §3, Ust. 1.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści postu konkursowego, opublikowanego w dniu 05.02 w serwisie Instagram, na profilu Organizatora www.instagram.com/ruda_manufaktura.

4.Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem www.instagram.com/ruda_manufaktura. Konkurs trwa od dnia 6 lutego 2021 r. od godz. 10:00 do dnia 8 lutego 2021 r. do godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. ​zamieszczenie komentarza (pod postem konkursowym opublikowanym na Profilu Organizatora ​www.instagram.com/ruda_manufaktura), w którego treści należy opisać zabawną historię związaną ze swoją torebką.

b. Uczestnik w swoim komentarzu pod postem konkursowym, zaprasza do konkursu przynajmniej dwie osoby, oznaczając je w tym samym komentarzu, co odpowiedź na pytanie konkursowe. Przed oznaczenie rozumie się wpisanie aktywnej nazwy do profilu osoby prywatnej.

c. Organizator sprawdza zgodność komentarzy Użytkowników z regulaminem. Jeśli komentarz nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć odpowiedź z konkursu na zasadach opisanych w §7 poniższego regulaminu,

e. Każdy z komentarzy konkursowych znajdzie się w pod postem konkursowym,

f. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Instagram,

g. po zakończeniu Konkursu, spośród komentarzy Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 1 (jeden) zwycięski komentarz,

h. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać wiele komentarzy, ale w każdym komentarzu musi oznaczyć kolejne dwie osoby,

i. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 10 lutego 2021 r. do godziny 18:00 na Instagramie Organizatora, w poście konkursowym.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie pod adresem www.instagram.com/ruda_manufaktura

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem zgodności w regulaminem, wartości humorystycznej oraz ciekawości.

4. Spośród nadesłanych komentarzy Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie lub za pośrednictwem maila na adres:kontakt@rudamanufaktura.pl​, w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 12 lutego 2021 r. do godziny 16:00

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie ​www.instagram.com/ruda_manufaktura ​

7. Warunkiem odebrania nagrody przez Zwycięzcę jest przesłanie do 12 lutego 2021 r. do godziny 16:00 wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. numer Paczkomatu,
c. numer telefonu,
d. adres mailowy,

e. adres do korespondencji,

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru sposobu wysłania nagrody.

11. Nagroda zostanie wysłana za pomocą Paczkomatu. Koszt związany z wysyłką nagrody ponosi Organizator.

12. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inną rzecz. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu korespondencji lub Paczkomatu lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe,

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu Uczestnikowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie winny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie maila na adres kontakt@rudamanufaktura.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać pełną nazwę profilu na Instagramie, imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości mailowej do Uczestnika Konkursu na adres, z którego nadesłana była reklamacja.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2021 r. i obowiązuje do 15 lutego 2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w poście konkursowym na Profilu Organizatora​.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:

https://www.rudamanufaktura.pl/strona/regulamin-konkursu-instagram

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt